Kanuni ve oğlu Bayezit’ın yazışmasıYayınlanan Ara 12 2013 - 4:44pm Yazan adminŞehzade Bâyezid’in Babası Kanuni Sultan Süleyman’a mektubu:


Ey ser-a-ser âleme Sultan Süleymanum baba
Tende cânum cânumun içinde cânânum baba
Bâyezidinie kıyar mısun benüm cânum baba
Bî-günâham Hak bilür devletlü sultânum baba

Enbiyâ ser-defteri ya’ni ki Adem hakkıçün
Hem dahi Mûsi ile İsi-i Meryem hakkıçün
Kâinâtun serveri ol Rûh-ı A’zam hakkıçün
Bi-günâham Hak bilür devletlü sultânum baba

Sanki Mecnûnam dağlar başı oldı durak
Ayrılup bi’l-cümle mâl ü mülkden düşdüm ırak
Dökerem göz yaşını vâ-hasretâ dâd el-firak
Bî-günâham Hak bilür devletlü sultanum baba

Kim sana arz eyleye hâlüm e yâ şâh-ı kerîm
Anadan kardaşlarımdan ayrılup kaldum yetîm
Yok benüm bir zerre isyânum sana Hakdur Alîm

Bi-günâham Hak bilür devletlü sultanum baba

Bir nice masumun olduğun şehâ bilmez misün?
Anların kanına girmekden hazer kılmaz mısun?
Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısun?
Bî-günâham Hak bilür devletlü sultanum baba

Hak Taâlâ kim cihanun şâhı itmişdür seni
Öldürüp ben kulunı güldürme şâhum düşmeni
Gözlerüm nurı oğullarumdan ayırma beni
Bî günâham Hak bilür devletlü sultanum baba

Tutalum iki elüm başdan başa kanda ola
Bu meseldür söylenür kim kul günâh itse nola
Bâyezid’ün suçını bağışla kıyma bu kula
Bî günâham Hak bilür devletlü sultanum baba

Kanûnî’nin oğluna yazdığı cevap:Edit
Ey dem-a-dem mazhar-ı tugyân u isyânum oğul
Takmayan boynına hergiz tavk-ı fermânum oğul
Ben kıyar mıydum sana ey Bâyezid hânum oğul
Bî-günâham dime bâri tevbe kıl cânum oğul

Enbiyâ vü evliyâ Ervâh-ı A’zam hakkıçün
Nûh ü İbrahim ü Mûsi İbn-i Meryem hakkıçün
Hatm-ı âsâr-ı nübüvvet Fahr-ı Alem hakkıçün
Bî-günâham dime bâri tevbe kıl cânum oğul

Adem adın itmeyen Mecnûna sahralar durak
Kurb-ı tâatdan kaçanlar dâima düşer ırak
Tan degüldür dir isen vâ hasretâ dâd el-firak
Bî-günâham dime bâri tevbe kıl cânum oğul

Neş’et-i Hakdur Nübüvvet râm olan olur kerîm
“Lâtekul üf” kavlini inkâr iden kalur yetîm
Tâata isyâna alîmdür Hudâvend-i Kerîm
Bî-günâham dime bâri tevbe kıl cânım oğul

Rahm u şefkat zîb-i îmân olduğın bilmez misün
Yâ dem-i masûmı dökmekden hazer kılmaz mısun
Abdi âzâd ile Hak dergâhına varmaz mısun
Bî-günâham dime bâri tevbe kıl cânum oğul

Hak reâyâ-yı muti ’e râi itmişdür beni
İsterem mağlûb idem agnama zib-i düşmeni
Hâşâlillah öldürürsem bî-güneh nâgâh seni
Bî-günâham dime bâri tevbe kıl cânum oğul

Tutalum iki elüm başdan başa kanda ola
Çünki istiğfâr idersün biz de afv itsek nola
Bâyezidüm suçını bağışlaram gelsen yola
Bî-günâham dime bâri tevbe kıl cânum oğul

Kanûnî’nin yanıtı

Diler idüm ki idem derdüme dermân seni ben

Eyledün derd ile dermânın ü hayrân beni sen
Diler idüm ki idem vasluma mihmân seni ben
Eyledün yâd ile hemdem-i hicran beni sen

Diler idüm ki kokam çün gül ü reyhân seni ben
Eyledün bülbül-i hazân gibi nâlân beni sen

Diler idüm idem cânuma cânân seni ben
Eyledün mihnet ile bî-dil ü bî-cân beni sen

Diler idüm ki idem ferah-ı cân seni ben
Eyledün gussa ile mûnis-i efgân beni sen

Mahbûb taş bağırlu olup şiddet eylese
Cevrin çeken Muhibb’e demirden yürek gerek

Ey dil tayanmaya ol sanemün katı bağrına
Gerçi ki şâh sarayına mermer direk gerek

Sabrum libâsını yine sad-pâre eyledün
Yeter gamunla bağrumı pür-yâre eyledün

Ben çâre bulmak isterdüm hasta gönlüme
Derdümle sen beni dahi dîvâne eyledün

(560)
Yazar Hakkında

Bir yanıt bırak